CILLIT BANG ULTRA DISINFECTION - WC DESINFEKTION

Vår ultimata rengöringslösning för toalettstolar!

Produktfunktioner

  • Ultra Disinfection toalettrengöring
  • Dödar 99,9 % av alla bakterier
  • 100 % smutsborttagning
  • Skumbildande ämnen för rengöring på djupet
  • Ger en behaglig och frisk doft

Finns i: 750ml

Produktbeskrivning

Ultrasnabb toalettrengöring med Cillit Bang Power Gel Ultra Disinfectant. Vår aktiva gel tar bort även den mest ingrodda smutsen på djupet – tack vare supereffektiva surfaktanter. Din toalett blir skinande ren. Skummet som bildas kommer åt överallt i toaletten, under vattenlinjen och under kanten. Blekmedlet desinficerar och tar bort 99,9 % av alla bakterier så att toaletten blir ren och fräsch – på bara 60 sekunder. BANG och smutsen är väck!

Natriumhypoklorit, 4,5% w/w - 48,6 g/l (20 °C), <5 % klorbaserade
blekmedel, <5 % amfotära tensider, <5 % anjoniska tensider, desinfektionsmedel, parfym.
www.rbeuroinfo.com

1. Öppna flaskan genom att trycka på de släta partierna på locket och vrida. För att stänga flaskan vrider du locket åt andra hållet tills du hör ett klick.
2. Lyft upp toalettringen och placera noggrant munstycket under kanten.
3. Tryck på flaskan och fördela runt om (cirka 60 ml).
4. Låt verka i 1 minut, borsta och skölj noggrant med vatten.
5. För desinficering: låt verka i 30 minuter, borsta om det behövs, och skölj noggrant med vatten.

Toalettrengöring: Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar
allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Försiktighet: Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt medvatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Lämna den tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen. Undvik utsläpp till miljön.

Product Code: 5701092111258