Cillit Bang Super Cleaning Bleach - Klorspray 750ml

Finns även i: Finns i: 500ml, 750ml och 900 ml sprayflaska

Produktbeskrivning

Vår supereffektiva Cillit Bang Klorspray innehåller både klor och rengörande ämnen som är effektiva mot även de tuffaste fläckar, för ett fantastiskt resultat och rent och fint hem varje dag.

http://rbeuroinfo.com/

1. Vrid munstycket till öppet läge. Håll flaskan upprätt 20 cm från ytan som ska rengöras och spraya på den.
2. Låt verka i max 5 minuter för att döda 99,9 % av alla bakterier.
3. Skölj noggrant med vatten. Skölj trasan/svampen noggrant efter användning

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer. Kan vara korrosivt för metaller. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Lämna den tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.